Runler, kuzey Avrupa, İskandinavya ve İngiltere'nin Germen ve İskandinav kabileleri tarafından yazı, kehanet ve büyülü amaçlar için kullanılan eski bir Germen alfabesidir. MS 3. yüzyıla tarihlenen taşlar, mücevherler, silahlar ve nesneler üzerinde runik yazıtlar bulunmuştur, ancak bunların bundan çok önce var olmaları muhtemeldir.

Runik alfabeler, ilk altı runesinden (Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho, Kaunan) sonra “futharks” olarak adlandırılır.

 Üç temel futhark vardır:

24 karakterli Elder Futhark, gelişimi MS birinci yüzyılda başlayan ve 400 yılında tamamlanan ilk tam biçimli runik alfabedir.

Viking Çağı'nın başlarında Elder Futhark'tan ayrılmaya başlayan 16 karakterli Genç Futhark

İskandinavya'daki eski alfabenin yerini alan ve yavaş yavaş değişen İngiltere'deki Elder Futhark'a eklenen 33 karakterli Anglo-Sakson Futhorc.

İngiltere'de, runler MS 5. yüzyıldan MS 11. yüzyılın başına kadar kullanımdayken, İskandinavya'da runelerin kullanımı Orta Çağ ve öncesine kadar uzanmıştır.

Runeler alışılmışın aksine parşömen üzerine mürekkep ya da kalemle yazılmamış taş,ahşap,kemik gibi sert bir yüzeye oyulmuştur.Bu yüzden köşeli ve keskin formludurlar.

   Yapılan araştırmalarda Rune’nin kökeninin Latin ve eski Yunan kaynaklarına dayandığı belirlenmiştir.Buna karşın bazı arkeologlar Kuzey İtalya’nın köken olduğunu ifade eder.Fakat bu Roma  alfabesi ile Rune arasında paralellik olduğu anlamında değildir.Benzerlik sadece şekilseldir.Birazda  yazıdaki kullanılma şeklindendir.Sonuçta İtalik ve Latin yazıları Etrüsk alfabesinden gelmektedir.Bu batı Yunan Alfabesi Ailesinin bir koludur. Linguistik ve Fonetikaraştırmalar Mö 200 lerden başlayan bir sürecin içinde yukardaki etkileşimin ortaya çıktığını göstermektedir. Kuzey ırkları Latin alfabesiyle ilişki kurduklarında uyum sağlamadılar.Aksine kendine sembol sistemlerini Latin Alfabesi’nin üzerine koydular yani harflare kendi dünyevi tanımlarını ve dinsel yaşamlarını belirten anlamlar yüklediler. Böylece ortaya basit bir resim türü harflerden oluşan alfabe çıktı. Sonrada majikal bir alfabeye dönüşerek muskalarda ,majikal metinlerde ,kehanetlerde kullanıldı.‘Futhark ‘adı alfabe anlamındadır ve ardıl olarak Runik alfabenin ilk harflerinden oluşur. Futhark 24 harften oluşur. F harfi ile başlar o harfi ile sona erer. Bütün kuzey Germanik ırklarda ,İsveç,Norveç,Danimarka ve Kuzey Almanya da değişik formlarda kullanılmıştır.Runik alfabe Danimarka dan İsveç ve Norveç oradanda İzlanda ve Grönland a Vikingler aracalığı ile taşınmıştır. Kuzey Amerika da bulunan Runlar ında Vikingler tarafından getirildiği düşünülmektedir. Fakat bu bilgide kesin değildir.

 

Rune Mucizesi Zeynep Keyik kitabından alıntıdır.